• 1004.jpg
 • 1005.jpg
 • 1003.jpg
 • 1006.jpg
 • 1011.jpg
 • 1010.jpg
 • 1002.jpg
 • 1007.jpg
 • 1008.jpg
 • 1009.jpg
 • 1001.jpg

Bodø Triatlon 2014

Frode Bodø Tri 2014

Bodø CK´s Frode Soelberg med en sterkt 2. plass, og best i byen, under dagens Bodø Triatlon i Olympisk Klasse. Fantastisk arrangement av Olav Marcus Wendel, Erik Dyrnes og Co i Bodø Triatlonklubb, som starter en tripple-header, med AN mila neste helg, og NNM sykkel (med gateritt i Bodø Sentrum) helga 13-14 september. Dette begynner å ligne på på Bodø, som på alvor begynner å bli en arrangementsby. Takk til Bodø Kommune, Politiet, Bodø Næringsforening, og en rekke andre etater, som legger godviljen til for å få dette til!!

En uke til NNM sykkel 2014

IMG 4359Bodø CK har gleden av å invitere til NNM på sykkel 2014.  Tempo og landeveisritt går i Saltstraumen, mens gaterittet blir arrangert i Bodø sentrum.  Tempo og fellesstart går i naturskjønne omgivelser i vakre Saltstraumen og lang kystriksveien.  Gaterittet går i en teknisk krevende og fartsfylt løype i Bodø sentrum.  Påmelding her: https://minidrett.nif.no/Event#291055-011 

For mer info se også våre egne NNM 2014 sider.  

Om klubben

Bodø CK ble startet i 1975 under navnet Bodø Sykkel & Skøyteklubb. 
- Primus motor var Stein Olsen, som sammen med 5-10 andre, begynte med noen lokale ritt.
- En del var også med i Krets- og nord-norsk mesterskap.
Aktiviteten avtok etter hvert og på slutten av 70-tallet var klubben stort sett "død".

1981 inviterte Stein Olsen til et "nyetableringsmøte" i håp om at andre tok ansvar for videre drift. På det møte var blant annet Åge Hjalmarsen, Knut Ottar Eide og Ulf Sverresvold som dro klubben i gang igjen. Det nye navnet ble Bodø Cykleklubb. Bodø Ck var også pådriver for å starte Nordland Cyklekrets i 1985 med Åge Hjalmarsen som leder og Roar Olufsen som sekretær.

Aktiviteten i sykkelklubben var bra på 80-tallet,som arrangør av Kretsmesterskap, Nord-norsk mesterskap, Kalottmesterskap, B-NM og ett Norgescupritt med eliten den gang i Norge på plass. Blant disse var da de fremtidige proffsyklistene Atle Kvålsvoll og Olav Lurvik.

Knut O. Eide var vår Klubbens beste syklist på den tiden med enkeltplassering i Norgecup-ritt bla. de 20 beste. Han har også flere nord-norske, kretsmesterskap og ble kalottmester i sykling da Bodø Ck arrangerte mesterskapet. Tidlig i 90-årene begynte terrengsyklingen å bre om seg. Dette førte til at Bodø Ck fikk tildelt Norges første offisielle terrengmesterskap på Bestermorenga og ett Norgescupritt: Primus motor for dette arrangementet var Karl O. Hansen. Klubben fikk ros for arrangementet fra Norges Cykleforbund. I denne perioden gitt samtidig lufta ut av de folkene som hadde drevet klubben i ca. 10 år, og det var ingen aktivitet i klubben før nye folk kom inn i styret rundt år 2000.

Klubben er igjen i full vigør har siste 10-år fostret flere som markerer seg sterkt på internasjonalt, nasjonalt og regionalt nivå.  August Jensen sykler på kontinentallag,  Bente Haukås vant NM i masters på sykkel og klubben har flere kommende stjerner som er tatt med på rekrutteringsprosjekter ved region nord. 

Bodø Cykleklub har de siste årene vært arrangementklubb for store internasjonale, nasjonale og regionale ritt, BSG, ARN, NNM, NM-master og NM 2016, samtidig som det satses på folkehelse og inkluderende lavterskel tilbud, siste nyvinninger her er Bjørndallia sykkelpark og Saltenkarrusellen.

Våren 2017 fusjonerte Bodø Sykkel og Triatlonklubb (BSTK) med Bodø Cykleklubb (BCK).  

Bodø Cykleklubb er organisert under Norges Cykleforbund.

Grasrot Plakat Helside

Vedtekter

Lov for Bodø Cykleklubb, stiftet 6. juni 1975. Vedtatt av Årsmøtet 24.11.2011, med endringer vedtatt av Årsmøtet 05.03.2016

 

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1 Formål

 1. Bodø Cykleklubb har som formål å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Bodø Cykleklubb skal samle sykkelinteresserte for felles trening, motivere til deltakelse i ulike sykkelritt for derigjennom å fremme mosjonsidrett igjennom sykling. 
 2. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 
 3. Visjon: Mosjon, egenutvikling, trivsel og fellesskap. 

§ 2 Organisasjon

 1. Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Reglene i NIFs lov (ref Lovnorm for Idrettslag) gjelder idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.
 2. Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Nordland idrettskrets. Idrettslaget er medlem av Norges Cykleforbund. 
 3. Idrettslaget hører hjemme i Bodø kommune, og er medlem av Bodø idrettsråd. 

§ 3 Medlemmer

(1)    For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:

 1. akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.    
 2. ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til Bodø Cykleklubb og andre organisasjonsledd i NIF.
 3. Styret i Bodø Cykleklubb kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før eventuelt vedtak treffes skal personen det gjelder gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis to ukers frist til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt.  Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.
 4. Medlemskap i Bodø CK er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. 
 5. Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og Bodø CK’s regelverk og vedtak.
 6. Utmelding skal skje skriftlig og får innvirkning når den er mottatt.
 7. Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.
 8. Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.
 9. Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned.
 10. Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.  Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort
 11. Bodø CK fører elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med retningslinjer gitt av Idrettsstyret.

§ 4 Medlemskontingent og avgifter 

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud.

Størrelse på medlemskontingent og eventuelt ande avgifter fastsettes av årsmøtet.

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE

§ 5 Kjønnsfordeling

 1. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.
 2. Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.
 3. Idrettskretsen kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning.
 4. Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om dispensasjon må være sendt til idrettskretsen innen 14 dager etter årsmøtet. Dispensasjon kan kun gis for én valgperiode/oppnevning av gangen.

§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett mv.

 1. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf § 3(1). Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 16. 
 2. Et medlem som er arbeidstaker i eller har oppdragsavtale med idrettslaget, jf. § 7 (3), har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.
 3. Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget: medlem av styret, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.
 4. Et medlem kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse.
 5. Forslagsrett:
  1. Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.
  2. Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget
  3. Et idrettslag har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, og dets representant(er) har forslagsrett på dette årsmøtet/tinget.
  4. Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.
  5. Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet.
 6. Talerett:

Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i idrettslaget

§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker

 1. En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.
 2. En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer. 
 3. Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på et medlem som har oppdragsavtale som kan sammenlignes med et ansettelsesforhold.
 4. Bestemmelsen gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i idrettslaget, og er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre.
 5. En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller oppnevnt.
 6. Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.

§ 8 Valgbarhet og reperesentasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget

 1. Et medlem som har en avtale med idrettslaget som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av idrettslaget, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. innen idrettslaget eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt, eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som har slik avtale som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.
 2. Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.
 3. En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt.
 4. Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant.  Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.

§ 9 Inhabilitet

 1. Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
  1. når vedkommende selv er part i saken
  2. når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppstigende eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken
  3. når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part
  4. når vedkommende er leder for eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken
 2. Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet, blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part. 
 3. Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i idrettslaget.
 4. Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og at idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete. 
 5. Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.
 6. I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.
 7. I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse.
 8. Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.

§ 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

 1. Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.
 2. Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling  eller ved fjernmøte . Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.
 3. Det skal føres protokoll fra styremøter.

§ 11 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse

 1. Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.
 2. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.
 3. Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.

III. ØKONOMI

§ 12 Regnskap, revisjon og budsjett mv.

 1. Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge kalenderåret. 
 2. Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på mindre enn kr 5 millioner, skal laget følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, men kan, etter beslutning av styret, velge å følge regnskapsloven. Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer, skal laget følge regnskapsloven og revisorloven, og skal alltid engasjere statsautorisert/registrert revisor uavhengig av hva som følger av disse lovene.  Alle organisasjonsledd som har engasjert revisor skal velge en kontrollkomité med minst to medlemmer. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12.
 3. Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.
 4. På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for gruppene/avdelingene. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.
 5. Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. Dersom idrettslaget har daglig leder skal også vedkommende signere.
 6. Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.
 7. Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG mv.

§ 13 Årsmøtet

 1. Idrettslagets høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen av mars måned. 
 2. Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside.

Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. 

 1. Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.
 2. Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer. 
 3. Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet medlemmer i styret iht. idrettslagets lov.  Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse. 
 4. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

§ 14 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Verken dirigenten eller valgt referent behøver å være medlem. Det kan velges flere dirigenter og referenter.

§ 15 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle innkomne forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent på minimum kr 100,- og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
 8. Vedta idrettslagets budsjett
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Foreta følgende valg:
  1. Leder velges for 2 år
  2. Nestleder velges for 2 år
  3. Kasserer/Økonomiansv. velges for 2 år
  4. 4 styremedlemmer velges for 2 år, hvorav en skal representere ungdomsgruppa
  5. 2 varamedlemmer velges for 1 år
  6. 2 revisorer
  7. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  8. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Leder og nestleder velges enkeltvis slik at disse overlapper hverandre ift styreperioder. De øvrige medlemmer til styret velges samlet slik at disse overlapper hverandre ift styreperioder. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. 

§ 16 Stemmegivning på årsmøtet

 1. Med mindre annet er lovfestet skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
 2. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. 
 3. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 
 4. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 17 Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget

 1. Ekstraordinært årsmøte idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers varsel etter:
  1. Vedtak på årsmøte i idrettslaget.
  2. Vedtak i styret i idrettslaget.
  3. Vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd.
  4. Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets stemmeberettigede medlemmer. 
 2. Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller være gjort tilgjengelig på idrettslagets internettside eller annen forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal være gjort tilgjengelige på innkallingstidspunktet.
 3. Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.
 4. Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet.
 5. Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

§ 18 Idrettslagets styre 

 1. Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.
 2. Styret skal:
  1. Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds vedtak og bestemmelser.
  2. Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller av overordnet organisasjonsledd. Styret skal videre påse at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring. 
  3. Oppnevne, etter behov, komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.
  4. Representere idrettslaget utad.
  5. Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen
  6. Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidrettsordningen. 
 3. Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer forlanger det. 

§ 19 Grupper/avdelinger/komiteer 

 1. Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet.

Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.

 1. Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jf. § 15 pkt. 9. 
 2. Dersom lagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:
  1. Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen.
  2. Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist.
  3. Det årlige møtet skal:
   1. Behandle regnskap.
   2. Behandle gruppens årsberetning.
   3. Fastsette budsjett.
   4. Fastsette eventuell årlig treningsavgift, jf.§ 15 nr. 7.
   5. Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret.
 3. Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.
 4. Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten hovedstyrets godkjenning, jf. § 18.

V. ØVRIGE BESTEMMELESER

§ 20 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.

§ 21 Lovendring

 1. Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 
 2. Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av idrettslaget selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.
 3. I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.
  1. Endringer i §§ 21 og 22 kan ikke vedtas av idrettslaget selv med mindre endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm.

§ 22 Oppløsning. Sammenslutning. Annet opphør

 1. Forslag om oppløsning av idrettslaget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
 2. Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 21. 
 3. Ved oppløsning eller annet opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken.

Styret og tillitsvalgte

Jan-Oddvar Sørnes
ROLLE NAVN PERIODE TLF NR E-POST
Leder Jan Oddvar Sørnes (2014-2018) 90839821 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Nestleder Frode Fjelldal-Soelberg 
 (2014-2019) 97589568 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Kasserer Valter Kristiansen (2017-2019) 41680947 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Styremedlem Terje Cruickshank (2016-2018) 48291500 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Styremedlem Totto Dähn Wiland (2014-2018) 41479219 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Styremedlem Brite Jacobsen (2014-2019) 91579732 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Styremedlem Mariell Tverli (2017-2019) 91106321  marielletverli@outlook.com
Styremedlem Bjørn Hamran (2017-2019) 99251464 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Varamedlem Mona Katrine Moen (2017-2018) 46668590 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Varamedlem Arne-Willy Brasetvik (2017-2018) 95196606 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Varamedlem Anders Lillevik (2017-2018) 45081806 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Varamedlem Elisabeth Solum (2017-2018) 93036098 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
         
Revisor Frank Stenesen (2017-2018)    
Revisor Siv Tove Engmo (2017-2018)    
         
Leder valgkomié Bjørn-Inge Ingvaldsen (2017-2018)    
Valgkomité Harrald Valen (2017-2018)    
Valgkomité Eirik Dyrnes (2017-2018)    
Vara valgkomité Kristin Hansen (2017-2018)    
         
Representasjon:        
Kristoffer Dverset - ungdomsutvalget NCF
Jan-Oddvar Sørnes - grenutvalg Landevei, NCF
Jan-Oddvar Sørnes - styreleder i NCF Region Nord
Jan-Oddvar Sørnes - styremedlem Bodø Idrettsråd
 
   

NCF regional kommisærer:

 • Barosen, Bendik
 • Brasetvik, Arne Willy
 • Cruickshank, Terje
 • Dverset, Kristoffer
 • Dyrnes, Erik
 • Dãhn Wiland, Totto
 • Grande, Jørgen
 • Grande, Ottar
 • Hansen, Dag
 • Haukås, Bente
 • Haukås, Geir Magne
 • Hveding, Tormod
 • Ingvaldsen, Bjørn Inge
 • Kristiansen Valter
 • Kymre, Bjørn Roald
 • Seivåg, Trond Vegard
 • Stamnes, Bjørn Håvard
 • Sørnes, Jan-Oddvar
 • Sørnes, Vegard Johan
 • Utheim Jon-Erik
Bodø CK har ingen ansatte trenere, men en herlig gjeng frivillige som har gjennomført NCF sitt trener grunnkurs, og noen av disse har ett særlig ansvar for å sette opp treningstider og praktisk gjennomføring.

 http://talker-lounge.de/wp-content/uploads/facebook-gruppe.jpg
Detaljinfo om treninger finner du i vår FB gruppe.

Sykkeløkta - online treningsplattform

Sykkeløkta - online treningsplattform (krever pålogging)

 1. Tomas Bakkejord Alvestad
 2. Harald Valen
 3. Anders Lillevik
 4. Vanja Iren Pettersen
 5. Terje Cruickshank
 6. Bjørn Hamran
 7. Elisabeth Solum
 • Barn/Ungdom
 • Barn/Ungdom
 • Senior og Master
 • Mosjonister/ para
 • Mosjonister/ para
 • Triatlon
 • Triatlon
Utleggsrefusjon - har du utlegg for Bodø CK, kan du bruke dette skjema (klikk på bilde) når du ber om refusjon av dine utlegg.  Husk kvittering!!! utleggsrefusjon
sparebanken400

sport 1 logo 2

peppes400

stamina